XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX099 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 126 days 17:03:28
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
hello@iz7auh.net